Varför vara del av en församling?

När du nämner ordet ”kyrka” i dagens Finland – och i många andra länder – tänker människor på kyrkobyggnader och katedraler. Eller, så tanker de på en söndagsgudstjänst eller något annat program som ordnas av en församling.

Ordet “församling” kommer från grekiskans “ekklesia”. Ordet har inget att göra med byggnader eller tempel utan betyder helt enkelt ”en sammankomst”. Ett exempel där ordet ekklesia används i Nya Testamentet är Apg. 19:32 (“folkmassan var i uppror”). Bibelstället refererar inte till någon andlig tillställning utan helt enkelt till en grupp människor. Ekklesia är, med andra ord, inte ett religiöst ord. Det betyder en folkmassa som kommit samman.

År 300AD började man använda ordet “kyriakos” där ordet ”kyrka” har sitt ursprung. Ordet “kyriakos” betyder ”det som hör till Herren” eller “Herrens” (se tex Upp. 1:10) och har inte heller något att göra med en byggnad. Intressant hur vi lyckats få kyrka och församling att bli så kopplade till byggnader trots att orden inte har något med byggnader att göra! Under samma århundrade, 300-talet, blev kristendomen en statsreligion och församlingarna började samlas i kyrkor ämnade för gudstjänst. Gudstjänsterna blev också mer kontrollerade och de fria husförsamlingarna som hade kommit samman i hemmen var inte längre tillåtna. Gudstjänsterna skulle skötas av ett prästerskap och mycket av den spontana tillväxten och det spontana livet som hade funnits i husförsamlingarna dog ut. Församlingarna, dvs folket, blev mer och mer åskådare, inte verkliga deltagare och givare i gudstjänsten, i enlighet med 1 Kor. 14:26 tex.

Från första början hade församlingarna emellertid samlats i hem för att dela Ordet, be tillsammans, dela livet och äta agapemåltider tillsammans. Se tex Apg. 2:41-42. Bibelordet visar också hur dopet var vägen in i “Kristi kropp”, församlingen. 1 Kor. 12:13 säger det ännu tydligare.

En frisk församlings DNA är, som vi ser det:

D – Divine input – gudomlig input. När vi kommer samman i Jesu namn har vi rätt att förvänta gudomlig input: kraft, beröring, tilltal och välsignelse från Gud, genom varandra.

N – Nurturing relationships – närande relationer. Vi är en del av en kropp, Kristi kropp, och är kallade att fungera tillsammans. Därför behöver vi ta väl hand om relationerna med varandra. Församling är relationer där Jesus förenar.

A – Apostolic mission – apostolisk mission. Kristi kropp har ett gemensamt uppdrag: Att föra de goda nyheterna om Jesus till en brusten värld. Vi gör det tillsammans, som en kropp. Förlorar vi troheten till uppdraget är vi inte längre en församling.

Församlingen är Kristi “kropp”, enligt Bibeln. 1 Kor. 12:27. Där församlingen är, manga eller få, där är Jesus (genom den Helige Ande som uttrycker sig genom oss). Detta betyder:

– Jesus är INTE starkare närvarande i en kyrkobyggnad än Han är i ett café.

– Jesus talar till hela kroppen och manifesterar sig genom den.

Jesus – inte pastorn – är huvudet för församlingen. Huvudet sänder signaler till hela kroppen, inte bara till vissa “viktigare delar”. ALLA är vi delar av samma kropp, med olika uppgifter. 1 Kor. 12:15-17, 28-31.